trên lưng trong Tiếng Anh là gì?

trên lưng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên lưng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên lưng

    * phó từ pick-a-back