trên thận trong Tiếng Anh là gì?

trên thận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên thận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên thận

    * ttừ

    adrenal, suprarenal