trên đây trong Tiếng Anh là gì?

trên đây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên đây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên đây

    above; foregoing

    xem trên đây/dưới đây see above/below

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên đây

    previous, above, aforementioned