trên dời trong Tiếng Anh là gì?

trên dời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên dời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên dời

    throughout life