trên đường trong Tiếng Anh là gì?

trên đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên đường

    en route; in the street