trên bờ trong Tiếng Anh là gì?

trên bờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên bờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên bờ

    ashore

    nó không biết bơi, nên tôi bảo nó ở trên bờ he cannot swim, so i tell him to be ashore

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên bờ

    at the shore