trên hết trong Tiếng Anh là gì?

trên hết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên hết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên hết

    * ttừ

    uppermost, foremost, headmost