trên xe trong Tiếng Anh là gì?

trên xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên xe

    aboard; on board