trên ấy trong Tiếng Anh là gì?

trên ấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên ấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên ấy

    * phó từ thereon