trên cả trong Tiếng Anh là gì?

trên cả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên cả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên cả

    throughout the entire, all over