trên bộ trong Tiếng Anh là gì?

trên bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên bộ

    overland

    một trận đánh trên bộ a land battle

    một cuộc tấn công trên bộ a ground attack

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên bộ

    on (dry) land