trên cỡ trong Tiếng Anh là gì?

trên cỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên cỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên cỡ

    * ttừ

    oversize