trên bàn trong Tiếng Anh là gì?

trên bàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên bàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên bàn

    on the table, on a table