trên tiền trong Tiếng Anh là gì?

trên tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên tiền

    roll in money