trên ngàn trong Tiếng Anh là gì?

trên ngàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên ngàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên ngàn

    in the forest