trên sông trong Tiếng Anh là gì?

trên sông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên sông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên sông

    on the river