trên cái đó trong Tiếng Anh là gì?

trên cái đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên cái đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên cái đó

    * phó từ whereon