trên giường trong Tiếng Anh là gì?

trên giường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên giường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên giường

    in bed