trên trần trong Tiếng Anh là gì?

trên trần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên trần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên trần

    in this world; on the ceiling