trên khắp trong Tiếng Anh là gì?

trên khắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên khắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên khắp

    * dtừ

    over

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trên khắp

    throughout, all over