toàn trong Tiếng Anh là gì?

toàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • toàn

  all; entire; whole

  thầy hiệu trưởng tập hợp toàn trường lại the headmaster assembled the whole school

  vấn đề mà toàn thế giới quan tâm question of worldwide interest; question of concern to the entire world

  xem toàn là

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • toàn

  * conj

  all, as a whole

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • toàn

  all, entire, whole