toàn xá trong Tiếng Anh là gì?

toàn xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn xá

    general amnesty