toàn thiện trong Tiếng Anh là gì?

toàn thiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn thiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn thiện

    infallible; faultless; perfect

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn thiện

    infallible, faultless, perfect, complete