toàn đối trong Tiếng Anh là gì?

toàn đối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn đối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn đối

    * ttừ

    holohedral