toàn mỹ trong Tiếng Anh là gì?

toàn mỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn mỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn mỹ

    perfect; impeccable; faultless

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn mỹ

    perfect, impeccable, faultless