toàn năng trong Tiếng Anh là gì?

toàn năng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn năng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn năng

    almighty; omnipotent; all-powerful; (thể thao) all-round

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn năng

    all-powerful