toàn cuộc trong Tiếng Anh là gì?

toàn cuộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn cuộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn cuộc

    the whole situation; the overall situation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn cuộc

    the whole situation, the overall situation