toàn miền trong Tiếng Anh là gì?

toàn miền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn miền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn miền

    entire region