toàn thực trong Tiếng Anh là gì?

toàn thực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn thực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn thực

    total eclipse