toàn đảng trong Tiếng Anh là gì?

toàn đảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn đảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn đảng

    entire (political) party