toàn diện trong Tiếng Anh là gì?

toàn diện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn diện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • toàn diện

  total; global; comprehensive

  một cái nhìn toàn diện về văn học anh a comprehensive view of english literature

  những biện pháp toàn diện comprehensive/global measures

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • toàn diện

  * adj

  all-sided, wholly

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • toàn diện

  comprehensive, all-around, total, entire, whole