toàn quyền trong Tiếng Anh là gì?

toàn quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • toàn quyền

  governor-general; full powers; blank cheque; carte blanche

  cho ai toàn quyền làm điều gì to give somebody full powers to do something; to leave something to somebody's discretion

  có toàn quyền làm điều gì to have full powers to do something; to have carte blanche to do something

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • toàn quyền

  * noun

  full power, governor general

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • toàn quyền

  full power (authority); governor