toàn quốc trong Tiếng Anh là gì?

toàn quốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn quốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • toàn quốc

  xem cả nước

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • toàn quốc

  * noun

  the whole country

  * adj

  nation-wide

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • toàn quốc

  entire nation, national, nationwide