toàn bích trong Tiếng Anh là gì?

toàn bích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn bích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn bích

    perfect, exquisite

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn bích

    perfect, exquisite