toàn cảnh trong Tiếng Anh là gì?

toàn cảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn cảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn cảnh

    overall picture; comprehensive/general view; overview; panorama

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn cảnh

    overall picture, comprehensive or general view, overview