toàn ngạch trong Tiếng Anh là gì?

toàn ngạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn ngạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn ngạch

    at full strength