toàn quân trong Tiếng Anh là gì?

toàn quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn quân

    the whole army; all the army

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn quân

    the entire military, the whole army, all the army