toàn cả trong Tiếng Anh là gì?

toàn cả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn cả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn cả

    everything