toàn bị trong Tiếng Anh là gì?

toàn bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn bị

    complete, whole, perfect

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn bị

    complete, whole, perfect