toàn đoàn trong Tiếng Anh là gì?

toàn đoàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn đoàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn đoàn

    entire group