toàn thịnh trong Tiếng Anh là gì?

toàn thịnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn thịnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn thịnh

    prosperous; thriving; flourishing

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn thịnh

    prosperous, thriving, flourishing