toàn thể trong Tiếng Anh là gì?

toàn thể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn thể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • toàn thể

  all; whole; entire

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • toàn thể

  * verb

  all of, the whole

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • toàn thể

  all, entire, whole