toàn thân trong Tiếng Anh là gì?

toàn thân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn thân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn thân

    xem cả người

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toàn thân

    entire body