toàn ý trong Tiếng Anh là gì?

toàn ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn ý

    * ttừ

    whole-hearted