toàn đơn vị trong Tiếng Anh là gì?

toàn đơn vị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn đơn vị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn đơn vị

    entire unit