tàu vét trong Tiếng Anh là gì?

tàu vét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu vét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu vét

    mixed godd-and-passenger train; last train