tàu máy trong Tiếng Anh là gì?

tàu máy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu máy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu máy

    motor boat