tàu ấy trong Tiếng Anh là gì?

tàu ấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu ấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu ấy

    * đại từ

    she