tàu phao trong Tiếng Anh là gì?

tàu phao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu phao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu phao

    ponton boat