tàu lu trong Tiếng Anh là gì?

tàu lu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu lu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu lu

    steam roller